" Lyrical Antigone" at the OLVIO Theater with Thalia - Marie Papadopoulou